Uprawnienie do odprawy emerytalnej a rozwiązanie stosunku pracy

W myśl art. 92 Kodeksu Pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, przy tym prawo to nabywa się tylko raz. Dobry adwokat Wrocław zwraca uwagę, że przepisy wewnętrzne pracodawcy mogą przewidywać odprawę w wyższej wysokości.


Nabycie prawa do odprawy emerytalnej jest jednak uzależnione od spełnienia dwóch przesłanek tj. ustał stosunek pracy ( obojętne w jakim trybie np. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, na podstawie art. 53 k.p., za wyjątkiem kiedy pracodawca rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych) oraz pracownik nabył prawo do renty lub emerytury. Przy tym adwokat Wrocław zwraca uwagę, że pracownik pobierający emeryturę w czasie nieprzerwanie trwającego stosunku pracy przechodzi na emeryturę dopiero po ustaniu tego zatrudnienia. Ponadto między tymi zdarzeniami musi oczywiście zachodzić związek.

Najpierw (albo równocześnie) muszą zostać spełnione warunki do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a dopiero wtórnie (albo jednocześnie) zatrudnienie pracownicze ma się zakończyć.

Według art. 53 §1 k.p., pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

W orzecznictwie Sądu Najwyższego zależność ta nie jest rozumiana jednolicie. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy skupił się na zależności funkcjonalnej zachodzącej między ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę, pomijając datę spełnienia przesłanek do tego świadczenia, stwierdzając dopuszczalność spełnienia warunków do renty z tytułu niezdolności do pracy po ustaniu umowy o pracę.

Odmienne Sąd Najwyższy wypowiedział się w zakresie odpraw emerytalnych. Podkreślił, że niespełnienie przez pracownika na datę ustania stosunku pracy warunków uprawniających do emerytury uniemożliwia powstanie prawa do odprawy emerytalnej. Dotyczy to wypadków, gdy pracownik między ustaniem stosunku pracy a nabyciem uprawnień emerytalnych był bezrobotny, pobierał świadczenie przedemerytalne  albo zasiłek chorobowy., W najnowszym orzecznictwie pojawiło się stanowisko, zgodnie z którym w chwili rozwiązania umowy o pracę pracownik nie musi spełniać wszystkich przesłanek warunkujących prawo do emerytury (np. dotyczącej wieku emerytalnego). Wystarczy, że przesłanki te ziszczą się „w niedalekiej przyszłości”