Kiedy można dochodzić podwyższenia lub obniżenia alimentów

Kodeks rodzinny daje uprawnienie do żądania sądowej ingerencji we wcześniejsze rozstrzygnięcie alimentacyjne - zarówno sądowy wyrok alimentacyjny, jak i sądową ugodę lub umowę o świadczenie alimentacyjne. Taka ingerencja sądu może doprowadzić do zmiany wyroku czy umownych ustaleń poprzez podwyższenie lub obniżenie alimentów.

Jakie okoliczności mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów?.

Przede wszystkim musi nastąpić istotna zmiana stosunków, co w każdej sprawie podlega ocenie sądu rodzinnego. Rozstrzygnięcie o żądaniu zmiany wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu bądź ewentualnie obniżeniu. Tylko okoliczności, jakie zaistnieją w tym okresie, zmiany o istotnym i trwałym charakterze mogą wpłynąć na ocenę świadczenia alimentacyjnego. Z kolei trzeba pamiętać, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale też od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

W jaki sposób Sąd dokonuje oceny możliwości zarobkowych pozwanego?

Sąd ustala potencjalne możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji, a nie faktycznie uzyskiwane dochody lub ich brak. Doświadczenie życiowe pokazuje bowiem, że rzadko który zobowiązany do alimentów wykazuje faktyczne dochody i faktyczną sytuację materialną.

Sąd bierze pod uwagę doświadczenie zawodowe zobowiązanego rodzica oraz uzyskiwane dotychczas dochody, na podstawie których ocenia jego możliwości zarobkowe i majątkowe oraz to czy jest w stanie ponosić koszty własnego utrzymania oraz partycypować w orzeczonych alimentach, bez uszczerbku dla własnego utrzymania, przy uwzględnieniu własnych kosztów mieszkaniowych.

Sąd bierze pod uwagę także inne istotne kwestie, jak na przykład ile dzieci pozwany rodzic ma na utrzymaniu, czy dobrowolnie regularnie uczestniczy w dodatkowych kosztach utrzymania dziecka, a także czy odbywa  stałe kontakty z dzieckiem.

Dobry adwokat zwraca ponadto uwagę na to, żeby wykazać, że koszty utrzymania powoda uległy zwiększeniu lub zmniejszeniu,  a także czy i jak zmieniły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

 

Upadłość konsumencka a alimenty

Sytuacja związana z ogłoszoną upadłością konsumencką zobowiązanego do alimentów, nie ma wpływu na ustalenie wysokości obowiązku alimentacyjnego.