W jakich sytuacjach osoba skazana może zwrócić się do Sądu z wnioskiem o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Prawomocne skazanie nie zawsze oznacza natychmiastowe wykonanie kary. Z uwagi na ciężką sytuację rodzinną lub zdrowotną, w szczególnych przypadkach Sąd może przychylić się do prośby skazanego o odroczenie wykonania kary.

W sytuacjach, w których skazany doznaje znaczącego uszczerbku na zdrowiu (zarówno fizycznym, jak i psychicznym) może ubiegać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Dobry adwokat wrocław wyjaśnia, że chodzi tu o wszelaki rodzaj chorób zagrażających życiu lub zdrowiu, uniemożliwiających wykonanie kary. Przykładem może być stan wymagający hospitalizacji lub specjalistycznej opieki medycznej, której nie można zapewnić w zakładzie karnym. Rozpatrując wniosek o odroczenie wykonania kary oparty na względach zdrowotnych, Sąd z reguły posiłkuje się opinią biegłego z zakresu medycyny odpowiedniej specjalizacji. Odroczenie następuje wówczas na okres niezbędny do przeprowadzenia leczenia lub też Sąd stosuje odroczenie na kilka miesięcy, po których sprawdza postępy w leczeniu.  Kiedy starasz się o odroczenie wykonania kary, dobry prawnik Wrocław może okazać się nieocenioną pomocą.

W przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego, która uniemożliwia wykonanie tej kary, odroczenie wykonania kary jest obowiązkiem Sądu. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważnie niebezpieczeństwo. W takim wypadku Sąd korzystając z opinii biegego sądowego stosuje odroczenie „o czasu ustania przeszkody” uniemożliwiającej prowadzenie postępowania wykonawczego.


Terminowe odrodzenie kary – kiedy jest możliwe?

Terminowe odroczenie kary możliwe jest w dwóch sytuacjach:

kiedy wykonywanie kary skutkowałoby znaczącym pogorszeniem sytuacji rodzinnej skazanego, niosłoby zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego najbliższych, 

kiedy aktualnie liczba osadzonych więzienny nie pozwala na przyjęcie nowych osadzonych.

W pierwszym przypadku mogą się zawierać zarówno kwestie materialne (na przykład skazany jest jedynym żywicielem rodziny), jak i też socjalne (rodzina jest niesamodzielna w związku z niepełnosprawnością jej członków). W takich sytuacjach Sąd może zawiesić karę na okres do roku. W momencie, gdy skazaną jest ciężarna kobieta, okres ten wynosi 3 lata. Adwokat praktykujący prawo karne Wrocław będzie wiedział jakie okoliczności Sąd będzie brał pod uwagę rozpatrując wniosek o odroczenie wykonania kry. 

W drugim przypadku termin odroczenia kary wynosi jeden rok, lecz zawiera on wyjątki, związane głównie z rodzajami przestępstw szczególnie niebezpiecznych (terroryzm czy zabójstwo).