Upadłość konsumencka osób fizycznych — na czym polega i jakie są jej skutki?

Mianem upadłości konsumenckiej określa się upadłość osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców przewidziana jest osobna procedura. W wyniku przeprowadzonego postępowania upadłościowego, zadłużona osoba ma możliwość uzyskania umorzenia jakiejś części długów. Przesłanką wszczęcia postępowania jest niewypłacalność dłużnika – polega ona na tym, że konsument nie jest w stanie wykonać ciążących na nim wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Procedurę inicjuje każdorazowo specjalny wniosek, do którego złożenia uprawniony jest zarówno konsument, jak i wierzyciel. Ewentualne umorzenie dotyczy całości bądź części długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.

Upadłość konsumencka osób fizycznych – na czym polega postępowanie?

Etap I

Upadłość konsumencka osób fizycznych zostaje ogłoszona po przeprowadzeniu postępowania, które składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest złożenie odpłatnego wniosku. Opłata sądowa za wniosek wynosi 30 zł, jeśli jednak w postępowaniu uczestniczyć ma profesjonalny pełnomocnik, czyli adwokat, radca prawny lub doradca restrukturyzacyjny wnioskujący musi dodatkowo uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Od treści wniosku, a w szczególności zawartego w nim uzasadnienia, w dużej mierze zależeć będzie czy sąd uzna, że upadłość konsumencka może dojść do skutku.

Wieloletnie doświadczenie oraz śledzenie bieżących zmian w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej sprawia, że mecenas Agnieszka Moszczyńska nabyła praktyczną wiedzę i umiejętność przygotowania rzetelnych i dobrze uzasadnionych wniosków – takich, które są dla Sądu przekonujące  i pozwalają dostrzec, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej w danym przypadku jest koniecznością.

Etap II

Jeżeli sąd przychyli się do wniosku, rozpoczyna się właściwe postępowanie upadłościowe. Wówczas powołani zostają sędzia-komisarz oraz syndyk, których zadaniem jest prowadzenie postępowania. Następnie dochodzi do ustalenia masy upadłościowej, czyli majątku dłużnika, listy wierzytelności oraz – w konsekwencji – spieniężenia majątku przez syndyka. W ten sposób upadłość konsumencka osób fizycznych prowadzi do zaspokojenia wierzytelności przysługujących wierzycielom. Kancelaria adwokat Agnieszki Moszczyńskiej zajmuje się profesjonalnym reprezentowaniem stron w toku postępowania upadłościowego – zarówno gdy chodzi o działanie w imieniu wierzycieli, jak i konsumenta. Tym, co wyróżnia Kancelarię, jest indywidualne podejście do każdego Klienta, pozwalające na prowadzenie sprawy w sposób dostosowany do potrzeb Klienta.

 

W razie gdyby majątek dłużnika nie był wystarczający na zaspokojenie w całości wszystkich wierzytelności, bądź konsument w ogóle nie dysponował żadnym majątkiem, sąd może zdecydować się na ustalenie planu spłaty wierzycieli (maksymalnie na 36 miesięcy). W ramach tego planu konsument zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych płatności w ratach, których wysokość ustali sąd.

 Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli dochodzi do umorzenia pozostałych zobowiązań. Co ważne, w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątku i jego sytuacja jest wyjątkowo ciężka pominięte zostają etapy likwidacji majątku oraz ustalenia planu spłaty, a długi zostają umorzone.

 

Upadłość konsumencka osób fizycznych – pomoc dla zadłużonych

Przeprowadzenie procesu sądowego wiąże się nie tylko z możliwością częściowego oddłużenia, ale również skorzystania z kilku udogodnień, które mogą być ratunkiem w niekorzystnej sytuacji. W momencie gdy syndyk zajmie dom lub mieszkanie dłużnika, należy ubiegać się o możliwość skorzystania ze środków na wynajem lokalu mieszkalnego. Pomoc ze strony państwa w tym zakresie może obejmować okres od roku do dwóch lat. Bardzo ważna w procesie upadłości konsumenckiej osób fizycznych jest również możliwość kontroli pracy syndyka. Powołany do tej funkcji urzędnik wiele decyzji podejmuje samodzielnie, dlatego bacznie należy monitorować jego działania, aby nie ucierpiał na tym interes wnioskodawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości możliwe jest złożenie skargi na pracę syndyka do właściwego organu wymiaru sprawiedliwości.