Po co przedsiębiorcy obsługa prawna

W dzisiejszych czasach codziennie niemal budzimy się w nowej rzeczywistości prawnej. Przepisy uchwalane są w tempie błyskawicznym i albo zmieniają dotychczasowe regulacje, albo wprowadzają zupełnie nowe. Zmiany następują w dziedzinach takich jak prawo cywilne, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo budowlane, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, etc. Często wprowadzane są w ustawach , których  nazwa  dotyczy zupełnie czegoś innego np. Ustawa o zmianie ustawy kodeks karny, a tylko dodatek „i niektórych innych ustaw" zapowiada, że zmiany wprowadzane są także do innych aktów prawnych.

Na przedsiębiorców nakładane są kolejne obowiązki, w szczególności dotyczące składania kolejnych raportów, zestawień, zawiadomień, prowadzenia rejestrów lub innego rodzaju dodatkowej dokumentacji. Przedsiębiorca, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną, cywilną, czasem nawet karną, zmuszony jest na bieżąco śledzić dzienniki ustaw.

A przecież przedsiębiorca powinien mieć czas na rozwijanie biznesu, opracowywanie nowych pomysłów i ich efektywne wdrażanie, spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi, klientami.  Chcąc zaistnieć na rynku, decyduje się na zaangażowanie agencji reklamowej, specjalisty do spraw wizerunku, doradcy od funduszy unijnych, zapominając jak ważna jest obsługa prawna. Często bywa, że nawet dobry adwokat niewiele może pomóc, ponieważ np. upłynął termin na wniesienie odwołania, przedsiębiorca nie posiada odpowiednich dokumentów lub dowodów, dlatego że nie wiedział, że powinien je mieć.

To właśnie obsługa prawna firm pozwala na swobodne i efektywne prowadzenie biznesu, zapewniając bieżące wsparcie przedsiębiorcy, który niejednokrotnie nie jest świadomy swoich praw wobec działań instytucji państwowych.

Przykładowo ostatnio u jednego z przedsiębiorców została wszczęta kontrola ZUS. Zawiadomienia o kontroli dokonano jednak nieprawidłowo, naruszając przepisy regulujące sposób postępowania organów w przypadku zamiaru przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy. Spółka zwróciła się do Kancelarii z prośbą o pomoc prawną. Wieloletnia obsługa prawna firm pozwoliła niezwłocznie dostrzec na czym polegało uchybienie ZUS, jednak okazało się, że przedsiębiorca zwrócił się do Kancelarii zbyt późno, po upływie ustawowego terminu do wniesienia środka odwoławczego. Sądził bowiem, że ma na to co najmniej 7 dni, jak to z reguły bywa w przypadku zażaleń.

Dzięki doświadczeniu Kancelarii,  pomimo uchybienia przez Spółkę terminu, przy zastosowaniu odpowiedniej argumentacji udało się ten termin przywrócić i podważyć prawidłowość wszczęcia kontroli ZUS. Istniało jednak ryzyko, że organ nie przychyli się do wniosku i nie przywróci terminu.

Oczywiście  przedsiębiorca zawsze może zwrócić się do Kancelarii Adwokackiej o pomoc prawną w konkretnej sprawie, jednak generuje to ryzyko, że np. dojdzie do uchybienia terminu, które w niektórych przypadkach są bardzo krótkie i wynoszą 3 dni. Poza tym, bieżąca obsługa prawna firm pozwala poznać specyfikę działalności klientów i problemów z tym związanych oraz przekłada się na aktualną wiedzę o stanie spraw i możliwość szybkiego reagowania, kiedy jest to konieczne.