Kto musi zgłaszać umowę o dzieło?

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dodano nowy przepis : art. 36 ust. 17, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zostanie zawarta z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Czy rzeczywiście zgłoszeniu podlega każda umowa o dzieło? Dobry prawnik Wrocław zwraca uwagę, że zgłoszenie nie dotyczy osób wykonujących umowę o dzieło w ramach działalności gospodarczej.

W dalszym ciągu umowa o dzieło ani nie jest tytułem do ubezpieczeń, ani wynagrodzenie nie jest oskładkowane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy umowa o dzieło jest zawarta z pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, nawet gdy jest zawarta z innym podmiotem.

Kluczowym jest ustalenie, kiedy podmiot ma status płatnika składek, a zatem kiedy ma obowiązek zgłosić umowę o dzieło. Zgodnie z ustawą płatnik składek to podmiot, który zgłasza do ubezpieczeń przynajmniej jednego ubezpieczonego i w stosunku do niego pełni funkcję płatnika. W sytuacji zatem, kiedy np. przedsiębiorca nie zgłasza nikogo do ubezpieczeń, to nie ma statusu płatnika.

Za niezgłoszenie umowy o dzieło grozi grzywna w wysokości do 5000 zł. Dobry adwokat Wrocław zwraca uwagę, że niezgłoszenie umowy o dzieło w ustawowym terminie lub zgłoszenie nieprawdziwych danych stanowi wykroczenie, dlatego grzywna może zostać naruszona przez sąd, w postępowaniu, w którym ZUS kieruje wniosek o ukaranie i występuje jako oskarżyciel.