Prawo pracy

Kancelaria ma szerokie doświadczenia w obszarze prawa pracy, które zyskała obsługując większe i małe podmioty gospodarcze zatrudniające pracowników. W sprawach dotyczących prawa pracy i stosunku pracy Adwokat Agnieszka Moszczyńska udziela pomocy prawnej zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Zakres usług obejmuje :

– sporządzenie i opiniowanie umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, umowy o zakazie konkurencji z uwzględnieniem specyfiki określonego stanowiska,

– przygotowywanie aktów wewnętrznych takich jak regulamin wynagradzania, regulamin pracy,

– sporządzanie pism dotyczących zmiany lub rozwiązania stosunku pracy, takich jak wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, odwołanie od rozwiązania umowy o pracę,

– prowadzenie na etapie sądowym spraw ze stosunków z zakresu prawa pracy o roszczenia wynikające ze stosunku pracy, w szczególności :

– o roszczenia z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę (odszkodowanie, przywrócenie do pracy),

– o ustalenie istnienia stosunku pracy,

– o roszczenia związane z czasem pracy : za pracę w godzinach nadliczbowych, diety, ryczałty,

– o roszczenia kierowców zatrudnionych w transporcie krajowym lub międzynarodowym,

Obszarem praktyki adwokat Agnieszki Moszczyńskiej są także ubezpieczenia społeczne. Wśród spraw prowadzonych przez Kancelarię przeciwko ZUS są sprawy o:

– prawo do emerytury (w tym emerytury w związku z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze),

– prawo do renty, prawo do zasiłków i świadczeń (w tym zasiłek chorobowy i macierzyński),

– zwrot zasiłku i świadczenia pobranego,

– podleganie ubezpieczeniom społecznym – obowiązkowym i dobrowolnym,

Adwokatura logo