Prawo karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne z zakresu prawa karnego, w tym dotyczące postępowania wykonawczego oraz postępowania karno-skarbowego. Klientami Kancelarii są osoby obwinione o wykroczenia, osoby poszkodowane dochodzące swoich praw w sprawach karnych, osoby podejrzane i oskarżone o popełnienie przestępstwa w postępowaniu karnym.

Kancelarii prowadzi sprawy o odszkodowania w sprawach karnych, zarówno za szkodę wyrządzoną przestępstwem jak i za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz za naruszenie dóbr osobistych osadzonych w aresztach śledczych i w zakładach karnych.

Doświadczenie, praktyka oraz rzetelność gwarantują, że każda sprawa karna traktowana jest indywidualnie. W ramach prowadzenia sprawy karnej zapewniamy obronę w postępowaniu przygotowawczym, udział w przesłuchaniach, posiedzeniach aresztowych, obronę w postepowaniu sądowym, sporządzenie pism procesowych, apelacji, kasacji, wniosków o wyrok łączny.

Zapewniamy także pomoc osobom poszkodowanym przestępstwem, biorąc udział w postępowaniu karnym jako pełnomocnik osoby poszkodowanej lub oskarżyciela posiłkowego.

Świadcząc pomoc prawną w sprawie karnej dążymy do tego, aby prawo karne było przestrzegane przez organy ścigania oraz sądy na każdym etapie postępowania karnego.

Na etapie postępowania wykonawczego Adwokat Agnieszka Moszczyńska prowadzi także sprawy karne o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w odbywaniu kary, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie

  • Z zakresu prawa karnego i karno-skarbowego podejmujemy się obrony osób oskarżonych (podejrzanych) o przestępstwa karne, karne skarbowe, o wykroczenia i z ustaw szczególnych, reprezentujemy osoby i instytucje pokrzywdzone w wyniku przestępstwa, a także dochodzimy w ich imieniu odszkodowań w toku postępowania karnego.

  • W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna obejmuje m. in.: reprezentowanie w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Adwokatura logo